Algemene voorwaarden

 1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden worden onderstaande begrippen weergegeven met een hoofdletter en deze hebben de volgende betekenis:

 

 • Dienst(en): door Wannago Foundation geleverde diensten die onder meer bestaan uit het Donatieformulier en de Website;
 • Donatie: het, op welke wijze en met welke frequentie dan ook, schenken van geld en/of diensten en/of middelen aan Wannago Foundaiton;
 • Donatieformulier: door Wannago Foundation op haar Website ter beschikking gesteld middel om een Donatie te verrichten;
 • Gevende Partij: de particulier die of het bedrijf dat een Donatie doet;
 • Wannago Foundation: stichting Wannago Foundation, kantoorhoudende aan het adres Beekoever 14, 2181NA Hillegom, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 83127089
 • Missie: de missie van Wanngo Foundation, te weten: het werven van fondsen en het realiseren van droomvakanties voor mensen met financiële problemen of een fysieke beperking.
 • Website: de website van Wannago Foundation: https://wannagofoundation.nl/home/.

 

 1. TOEPASSELIJKHEID
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Donatie.
  • Bij elke Donatie accepteert de Gevende Partij uitdrukkelijk de toepasselijkheid en inhoud van deze algemene voorwaarden;
  • Wannago Foundation behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

 1. RECHTEN EN PLICHTEN WANNAGO FOUNDATION
  • Donaties komen volledig ten goede aan Wannago Foundation die deze naar eigen inzicht mag besteden ten behoeve van haar Missie.
  • Wannago Foundation houdt zich aan het privacy statement zoals dit vermeld staat op de Website.

 

 1. RECHTEN EN PLICHTEN GEVENDE PARTIJ
  • Om een Donatie te doen aan Wannago Foundation moet de Gevende Partij, indien deze een natuurlijke persoon is, tenminste 18 jaren oud zijn. Door het geven van een Donatie verklaart de Gevende Partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet.
  • Gevende Partij is gehouden alleen Donaties te verrichten met geld en/of middelen waarover hij de zeggenschap heeft.
  • Gevende Partij geeft geen valse naam of identiteit op op het Donatieformulier.

 

 

 1. BETALING
  • Donaties kunnen via verschillende middelen worden verricht, te weten: eenmalige of periodieke incassomachtiging, Ideal en creditcard.
  • In aanvulling op artikel 5.1 kan Gevende Partij door middel van internetbankieren een bedrag overmaken of een periodieke betaling instellen. Het rekeningnummer van Wannago Foundation is NL82 INGB 0007 7044 18 tnv Stichting Wannago Foundation te Hillegom.

 

 1. SLOTBEPALINGEN
  • Klachten en suggesties over de Diensten kunnen per email worden medegedeeld op mailadres info@wannagofoundation.nl. Klachten en suggesties over de Diensten worden door Wannago Foundation binnen tien werkdagen beantwoord.
  • Op elke Donatie en op deze algemene voorwaarden, alsmede op de totstandkoming, uitvoering en nakoming hiervan, alsook op alle geschillen welke hieruit kunnen voortvloeien, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing;
  • Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van Donaties en/of
   deze algemene voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

 

 

Hillegom, november 2021.